Sanasto

 

Sijoitusblogi täysin ilman alan kapulakieltä? Ei nyt sentään! Vaikka Penny & Dime jättää kovimmat jargon-peijaiset muiden harteille, alan termejä vilisee myös täällä. Sanastoa päivitetään sitä mukaa, kun uusia termejä käytetään postauksissa.

 

ajoittaminen pyrkimys ostaa tai myydä juuri oikealla hetkellä, jolloin tuotto muodostuu mahdollisimman suureksi. Ajoittamisessa onnistuminen on kuitenkin mahdotonta pitkällä aikavälillä.

allokaatio käytettävissä olevien resurssien jakamista eri kohteiden kesken. Sijoittamisessa allokointi on varallisuuden jakamista eri omaisuuslajien välillä, toisinaan jo yhden omaisuuslajin sisällä tapahtuvaa hajauttamista nimitetään allokoinniksi.

arvo-osuustili sähköisten arvopapereiden säilytystili. Arvopapereiden omistukset ja niiden muutokset näkyvät arvo-osuustilillä. Yleensä käytetään nimitystä osake- ja rahastosalkku tai salkku.

bagger osake, jonka arvo on noussut vähintään 100 % vertailuhetkestä. Esim. yhden osakkeen arvo tänään 5 euroa, vuoden päästä 50 euroa = tenbagger, ”kymppibäkkeri”.

bondi, bond, kts. obligaatio

defensiivinen osake kuvaa yhtiöiden osakkeita, joiden toiminta ei ole säännönmukaisesti ja vahvasti sidottuna suhdanteisiin. Nousukautena arvo voi nousta vähemmän kuin mitä markkinat nousevat ja laskusuhdanteessa puolestaan arvo voi laskea keskimääräistä vähemmän.

dippi osakkeen arvon nopea, suurempi putoaminen kuin ko. osakkeen tavanomaiseen päivittäiseen vaihteluun kuuluva arvon heilunta. Dippi syntyy yleensä jonkin osakkeen arvoa heikentävän tapahtuman vuoksi. Suhteellisen lyhytkestoinen, tilapäinen notkahdus osakkeen arvossa.

ETF, Exchange Traded Fund, pörssinoteerattu rahasto. ETF-osuuksia voi ostaa pörssistä, samaan tapaan kuin osakkeita. Keskeinen hyöty verrattuna suoriin osakkeisiin on helposti saavutettava, laaja hajautus esim. tietyille maantieteellisille alueille tai toimialoille. Vastaavaa hyötyä tarjoaviin, perinteisiin rahastoihin verrattuna kulut ovat usein huomattavasti pienemmät. Suuri osa ETF-tuotteista on passiivisia, tiettyä indeksiä seuraavia rahastoja.

hajauttaminen sijoituskohteiden jakamista eri kohteisiin, esim. useille maantieteellisille alueille ja toisistaan poikkeaville toimialoille. Hajauttaa voi myös tekemällä ostot ja myynnit pitkällä aikavälillä, tai hankkimalla erityyppisiä sijoituskohteita. Hajautus on ennen kaikkea riskien hallintaa, jolloin yksittäisen sijoituksen heikko menestys ei uhkaa koko salkun tuottoa. Käytetään toisinaan synonyymina allokoinnille.

holdaus liittyy usein osta ja pidä -sijoitusstrategiaan. Holdatessa ei myy sijoituksiaan, vaan pitää ne salkussaan. Holdaukselle ei ole mitään tiettyä aikarajaa.

härkämarkkina pitkään jatkunut nousukausi, jonka aikana pörssikurssit nousevat yhä korkeammalle.

ilmainen lounas hajauttamista kutsutaan ilmaiseksi lounaaksi, sillä hajauttamalla saa pienemmällä riskillä saman tuoton, kuin mitä saisi ilman hajauttamista. Tuoton ja riskin suhde paranee hajauttamalla sijoituskohteita.

indeksi kuvaa tietyn arvopaperijoukon hintakehitystä. Keskeiset muuttujat indekseissä ovat valitut arvopaperit, niiden hinnanmuutokset sekä yksittäisen paperin suhteellinen osuus koko indeksistä. Indeksiä ei voi ostaa, sen sijaan esim. jotain tiettyä indeksiä seuraavaa rahastoa voi ostaa.

IPO initial public offering, kts. listautumisanti

joukkovelkakirjalaina sisältää sopimuksen, millä ehdoilla ja kuinka pitkäksi ajaksi sijoittaja lainaa rahaa joukkovelkakirjan liikkeellelaskijalle eli esimerkiksi valtiolle tai yritykselle. Lainana siirtyvät varat ovat lainansaajalle vierasta pääomaa.

julkisesti noteeraamaton yhtiö ei ole pörssissä. Yhtiön osakkeet voivat olla yhden tai useamman tahon omistuksessa. Osakkeita voi ostaa ja myydä muutoin kuin pörssin kautta, ja ne ovat tyypillisesti heikompia likviditeetiltään kuin julkisesti noteerattujen yritysten osakkeet.

julkisesti noteerattu yhtiö ns. pörssiyhtiö, jonka osakkeet tai osakesarja on julkisen kaupankäynnin kohteena yhdessä tai useammassa pörssissä.

karhumarkkina pitkään, yli 2 kuukautta jatkunut laskukausi, jonka aikana markkinat laskevat vähintään 20 %.

korkoa korolle ilmiö, jossa omistukset tuottavat ensin korkotuottoa alkuperäiselle pääomalle ja sen jälkeen myös korkotuotoille alkaa kertyä korkoa. Kts. postaus aiheesta

likviditeetti kuvaa, kuinka helposti jokin omaisuuserä on muutettavissa rahaksi. Likviditeetti tarkoittaa myös maksuvalmiutta. Esim. käteinen on likvidi varallisuuserä ja arvopaperilla, jolla käydään paljon kauppaa, on korkea likviditeetti.

listautumisanti, listautuminen julkisesti noteeraamaton yhtiö listautuu pörssiin, eli muuttuu julkisesti noteeratuksi yhtiöksi. Pääsääntöisesti syynä listautumiselle on joko yrityksen tavoite kasvattaa toimintaansa ja saada rahoitusta pörssin kautta, tai nykyiset omistajat haluavat siirtää yritykseen sidottua osakepääomaansa muuhun käyttöön myymällä omistamiaan osakkeita.

lyhyeksi myynti, lyhyt positio arvopapereiden myyminen ilman, että omistaa niitä. Shorttaaja yleensä lainaa myymänsä kohteen ja ostaa sen takaisin myöhemmin. Jos tällä välin kurssit laskevat, shorttaaja voittaa, ja jos kurssit nousevat, shorttaaja häviää.

markkina kauppapaikkojen eli pörssien kokonaisuus, jossa hyödykkeitä vaihdetaan ja hintataso määräytyy kollektiivisesti. Kyseessä voi olla myös pienempi kokonaisuus, kuten raaka-aineiden markkina.

obligaatio joukkovelkakirjalainan muoto. Obligaatio sisältää sopimuksen, millä ehdoilla ja kuinka pitkäksi ajaksi sijoittaja lainaa rahaa obligaation liikkeellelaskijalle eli esimerkiksi valtiolle tai yritykselle.

osake on tietty omistusosuus yhtiön koko osakepääomasta, eli yhtiöstä. Osakkeita myymällä yritys saa mm. pääomaa käytettäväksi yrityksen toimintoihin, ja ostaja puolestaan tavoittelee tuottoa sijoittamaansa pääomaa vastaan.

osinko osuus, joka voidaan jakaa omistajille yrityksen varoista. Osinko on osakekohtainen, eli osinkoa jaetaan omistajille suhteessa osakkeiden lukumäärään. Osinkoa voidaan jakaa yhden tai useamman kerran vuodessa.

pitkä positio ns. tavanomainen sijoitus, jossa esim. osake ostetaan salkkuun arvonnousua tavoitellen. Ostaja uskoo tyypillisesti, että arvo nousee ajan myötä ja/tai osinkovirta tekee hankinnan kannattavaksi.

pörssi on julkinen kauppapaikka, jossa käydään kauppaa kyseiseen pörssiin listatuilla omaisuuserillä, kuten osakkeilla. Pörssikauppoja voi tehdä yhden tai useamman välittäjän kautta, kaikissa käytettävissä olevissa pörsseissä. Välittäjien tarjoamat pörssit ja niissä vaihdannan kohteena olevien sijoituskohteiden valikoima vaihtelee.

pörssikurssi pörssissä vaihdannan kohteena olevan hyödykkeen hinta. Hinta vaihtelee kysynnän ja tarjonnan mukaan.

pörssiromahdus pörssissä vaihdannan kohteena olevien hyödykkeiden äkillinen, yllättävä ja merkittävä kurssilasku. Pörssiromahdukselle on lähtökohtaisesti löydettävissä reaalitalouden syy, jonka vuoksi osakkeiden omistajat alkavat voimakkaasti myydä osakkeitaan aiheuttaen merkittävän kurssien laskun. Taloudellisen taantuman aikana pörssikurssit romahtavat pääsääntöisesti sitä enemmän, mitä yliarvostetummissa lukemissa markkina on.

rahasto sijoitusmuoto, jossa yhteen tuotteeseen on koottuna tietyin perustein joukko erilaisia arvopapereita. Rahastoon on koottuna esim. yhtä indeksiä kuvaavat osakkeet tai salkunhoitajan valitsemat kohteet. Passiiviset rahastot pyrkivät seuraamaan valittua kohdeindeksiä, aktiiviset rahastot pyrkivät sen sijaan voittamaan kohdeindeksinsä.

salkku kts. arvo-osuustili

shorttaus kts. lyhyeksi myynti

splittaus yhtiö jakaa osakkeiden lukumäärän ja arvon tietyssä suhteessa. Jos omistaa 1 osakkeen jonka arvo on 100 euroa, omistus muuttuu 2:1 splittauksen jälkeen 2 osakkeeksi joiden arvo on 50 euroa kappaleelta. Osakekurssin historiatiedot pääsääntöisesti muutetaan vastaamaan splittia, jolloin esimerkiksi kurssikäyrä ei vinoudu splitistä.

syklinen osake kuvaa yhtiöiden osakkeita, joiden toiminta on säännönmukaisesti ja vahvasti sidottuna suhdanteisiin. Osakkeiden arvonmuutos seuraa tyypillisesti suhdannetta, jolloin nousukautena arvo voi nousta keskimääräistä enemmän ja laskusuhdanteessa laskea keskimääräistä enemmän.

tunnusluku erilaisia tunnuslukuja lasketaan yrityksen liiketoiminnan tuottamien lukujen perusteella. Tunnuslukujen avulla lasketaan mm. osakkeen hinnan ja tuloksen välistä suhdetta, omavaraisuusastetta, markkina-arvon suhdetta omaan pääomaan jne. Tunnuslukuja voi käyttää sijoittamispäätöksiä tehdessä arvioinnin työkaluna.

volatiliteetti hinnanmuutoksen keskihajonta, arvon heiluminen. Volatiliteetti on yksi keskeisistä riskiä kuvaavista tunnusluvuista.

välittäjä arvopapereiden välittäjä, jonka kautta sijoittaja voi käydä kauppaa pörssissä. Toiminta on luvanvaraista, välittäjänä toimii tyypillisesti pankki tai pankkiiriliike.

välityspalkkio välittäjä veloittaa välityspalkkion toteuttaessaan oston tai myynnin. Välityspalkkioiden suuruus ja ehdot vaihtelevat merkittävästi eri välittäjien kesken, joten palkkioihin on hyvä tutustua huolella.

 

* Penny & Dime -blogin vastuuvapaus